COOKING

آشپزی

درست انتخاب کنید بهترین فصل ماهی خوری

اگر علاقه زیاد به مصرف ماهی از نوع منجمدیا تازه آن دارید، پیشنهاد می کنم به چند توصیه در هنگام خرید وانتخاب ماهی دقت کنید.

1- در صورتیکه برای تهیه ماهی سراغ ماهیهای منجمد شده می روید،می توانید با بررسی رنگ چشم ماهی از سالم بودن آن مطمئن شوید.رنگ چشم ماهی های منجمد شده سفید است ودر صورتی که ماهی فاسد باشد، در حال انجماد سفیدی چشم ماهی به رنگ شیری یا کرم تبدیل می شود.

2-اگر ماهی منجمد شده را از بسته بندی خارج کردید و روی آن لکه های زرد رنگ دیدیداین مسئله نشان دهنده فساد گوشت ماهی وتجزیه شدن چربی های فاسد شدنی است.

3-بهترین دما برای نگهداری ماهی ودیگر آبزیان دریایی دمای منفی 18درجه است.

4-پس از یخ زدایی ماهی های منجمد در صورتی که از ماهی خونابه غلیظ وبدبو خارج شود،این مسئله نشان دهنده فاسد بودن گوشت ماهی است.

5- در صورتیکه پس از یخ زدایی ماهی بالمس گوشت آن احساس کردیدکه گوشت حالت سفت و ارتجاعی ندارد و با فشار انگشت فرو رفته باقی می ماند، این موضوع نیز نشان از سالم نبودن گوشت ماهی دارد.

6- هنگام کندن پوست ماهی به این نکته توجه کنید اگر پوست وباله ها ، را به راحتی از ماهی جدا می شوندوبخشی که امعا واحشای ماهی در آن قرار دارد بوی بسیار نا مطبوعی دارداین موضوع نیز یکی دیگر از علائم فساد گوشت ماهی است.

7-از روی هم قرار دادن بسته های ماهی در فریزر پرهیز کنید.این کار مانع از عبور جریان هوای سرد از میان بسته هاشده واز یخ زدن کامل گوشت جلوگیری می کند.

8- همیشه ماهی های بزرگ را تکه تکه کرده وبعد منجمد کنید.تا برای انجماد زدایی مجبور نباشید تمام ماهی را از انجماد خارج کنیدودوباره بخشی از آن رابه فریزر برگردانید.